Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Onderstaand zijn de algemene reisvoorwaarden. Voor dagtochten gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden (klik hier).

Alle in het Reisaanbod genoemde Pakketreizen worden door ons uitgevoerd. Op al deze reizen zijn de ANVR Reisvoorwaarden (laatste versie: www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf) en de Aanvullende Voorwaarden Solmar van toepassing. 

Aanvullende Voorwaarden Solmar 

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ETS B.V. h.o.d.n. Solmar, gevestigd en kantoorhoudend te Maarheeze.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zullen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, deel uitmaken van iedere reisovereenkomst met Solmar. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Solmar uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Betaling
2.1 Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient de wederpartij binnen 5 werkdagen € 45,00 per reiziger, plus de verschuldigde administratiekosten en verschuldigde afkoopgelden voor eventueel afgesloten annuleringsafkoop, bij wijze van aanbetaling te voldoen. Het restantbedrag dient uiterlijk 4 weken voor vertrek in het bezit te zijn van Solmar, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht te reizen en is Solmar gerechtigd de reis te annuleren. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de wederpartij.  Bij boekingen binnen 4 weken voor vertrek dient de volledige reissom per ommegaande te worden voldaan. De totale reissom dient in alle gevallen vóór de reisdatum door Solmar ontvangen te zijn.

Artikel 3. Annulering / reisonderbreking
3.1 Indien de wederpartij de reis annuleert, gelden naast de administratiekosten, de navolgende annuleringskosten:
a. bij annulering tot de 42e dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling zoals vermeld in artikel 2.1.
b. bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van vertrek: 35% van de reissom.
c. bij annulering vanaf de 28e dag tot de 21e dag voor de dag van vertrek: 40% van de reissom.
d. bij annulering vanaf de 21e dag tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom.
e. bij annulering vanaf de 14e dag tot de 5e dag voor de dag van vertrek: 75% van de reissom.
f. bij annulering vanaf de 5e dag tot de vertrekdag: 90% van de reissom
g. bij annulering op de dag van vertrek: 100% van de reissom.
h. bij het niet komen opdagen op de dag van vertrek of het missen van het betreffende vervoersmiddel: 100% van de reissom.

Het tijdstip van annulering is de datum wanneer de schriftelijke bevestiging van annulering wordt ontvangen door Solmar, volgens artikel 9.8. van de ANVR reizigersvoorwaarden.

3.2 Indien de wederpartij bij boeking een annuleringsafkoopregeling heeft afgesloten, welke uitsluitend mogelijk is op reizen uit het Solmar programma, ontvangt deze de reeds betaalde gelden volledig retour, met uitzondering van het annuleringsafkoopbedrag en administratiekosten, zulks echter alleen indien de verzekeringspremie volledig betaald is en de annulering het rechtstreekse gevolg is van de navolgende onzekere gebeurtenissen:

a. de wederpartij is onvrijwillig werkloos geworden nadat de reis is geboekt en de wederpartij een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf afgegeven in verband met bedrijfseconomische redenen, kan overleggen.
b. de wederpartij aanvaardt na werkloosheid een vaste baan waarvan de indiensttreding valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis.
c. de wederpartij is verplicht een herexamen af te leggen ten tijde van de reis en uitstel is niet mogelijk. Voorwaarde is wel dat het een herexamen ter afronding van een meerjarige schoolopleiding betreft.
d. de wederpartij mag om medische redenen niet reizen. De wederpartij dient hiertoe een verklaring van een arts te overleggen.
e. de wederpartij is overleden, ernstig ziek, of heeft een ongeval opgelopen, een en ander reeds vastgesteld door een arts.
f. een niet-meereizend familielid in de eerste- of tweede graad is overleden, of naar het oordeel van een arts levensgevaarlijk ziek, of heeft letsel opgelopen. Met een familielid in de eerste- of tweede graad wordt bedoeld: Eerste graad: echtgenoot/echtgenote, (schoon)ouders, (schoon)kinderen en degene met wie de wederpartij ten minste 1 jaar (ten tijde van de boeking) samenwoont of een samenlevingscontract heeft. Tweede graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen.
g. eigendom van de wederpartij of het bedrijf waar hij werkt is door brand, diefstal, storm, overstroming, ernstig beschadigd.
h. de wederpartij heeft, na de boeking, onverwacht een huurwoning toegewezen gekregen, waarvan de huur ingaat tijdens het reisarrangement of in de periode van 30 dagen tot aanvang van het reisarrangement, aan te tonen met een officiële huurovereenkomst.
i. de wederpartij is zakelijk onmisbaar, omdat een niet-meereizende zaakwaarnemer de zaak niet kan waarnemen op grond van de in lid 2e t/m 2g genoemde omstandigheden.

3.3 Restitutie van reeds betaalde gelden op grond van het bovenstaande geldt ook voor:
a. meereizende gezinsleden die op dezelfde boekingsbevestiging staan.
b. maximaal drie meereizende gezinnen en vier reisgenoten (geen gezinsleden) van de wederpartij die op dezelfde boekingsbevestiging staan vermeld.

3.4 Ingeval de wederpartij bij annulering om restitutie verzoekt dient dit binnen 48 uur na het voorval (en voor vertrek) te worden gemeld. Vervolgens dient dit schriftelijk binnen 7 dagen na het voorval te worden bevestigd, vergezeld van originele bewijsstukken. Het tijdstip van annulering is de datum wanneer de schriftelijke bevestiging van annulering wordt ontvangen door Solmar, volgens artikel 9.8. van de ANVR reizigersvoorwaarden. Bij vermelding van onjuiste gegevens vervalt het recht op restitutie.

3.5 Indien de wederpartij het reisarrangement moet af- of onderbreken op grond van de in artikel 3 lid 2e t/m 2g genoemde omstandigheden, ontvangt de wederpartij:

a. een verhoudingsgewijze vergoeding, op basis van de reissom, over het aantal gehele, niet gebruikte vakantiedagen, wanneer de wederpartij langer dan 24 uur in een ziekenhuis moest worden opgenomen, echter met een maximum van 40 dagen. Deze vergoeding geldt ook voor meereizende gezinsleden, wanneer zij op dezelfde boekingsbevestiging staan vermeld.
b. een verhoudingsgewijze vergoeding, op basis van de reissom, over de gehele gemiste vakantiedagen, met uitzondering van de terugreisdag(en), wanneer de wederpartij voortijdig moet terugkeren naar zijn woon- of verblijfplaats in Nederland, mits de S.O.S.-centrale van de reisverzekeraar toestemming heeft gegeven c.q. heeft bemiddeld bij een andere dan de oorspronkelijk geplande terugreis. Bovendien dient terstond de reisleiding en/of uw hotel van het voortijdige vertrek op de hoogte gebracht te worden. Er worden maximaal 40 dagen vergoed. Deze vergoeding geldt ook voor meereizende gezinsleden wanneer zij op dezelfde boekingsbevestiging staan vermeld.

3.6 Ingeval de wederpartij bij reisonderbreking om restitutie verzoekt, dient dit binnen 48 uur na het voorval te worden gemeld. Bovendien dient een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier, vergezeld van originele bewijsstukken binnen 7 dagen na terugkomst in het bezit te zijn van Solmar.

3.7 Het recht op vergoeding vervalt in geval van:

a. vermelding van onjuiste gegevens;
b. annulering en/of reisonderbreking als gevolg van andere oorzaken dan vermeld in artikel 3.2;
c. annulering en/of reisonderbreking als gevolg van omstandigheden, waarvan bij boeking al te verwachten was dat de reis geannuleerd of onderbroken zou moeten worden, en
d. annulering en/of reisonderbreking als gevolg van omstandigheden veroorzaakt door alcohol of drugs.